Projekt ustawy Prawo o prokuraturze (druk nr 162)

pobierz projekt ustawy w formacie pdf

pobierz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze (druk nr 163)

 • Opinia
  Opinia Krajowej Izby Radców Prawnych
  Projekt pozwala na to, aby prokurator mógł ujawnić mediom i opinii publicznej informacje dotyczące podstępowania przygotowawczego lub działalności prokuratury wydaje się zbyt daleko idący i zbyt ogólnikowy. Daje to możliwość naruszania dobrego imienia dowolnie wskazanego człowieka.
 • Opinia
  Opinia Głównego Inspektora Danych Osobowych
  Istotne jest doprecyzowanie zakresu informacji, które może udzielać mediom prokurator dotyczących postępowania w konkretnych sprawach. Powinno się uwzględnić ochronę danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Za nieprawidłowe należy uznać połączenie urzędu Prokuratora Generalnego z urzędem Ministra Sprawiedliwości. Obawy nadużyć, które uzasadniały rozdział wprowadzony ustawą z 2009 r., pozostają w dalszym ciągu aktualne.

  Poszerzenie uprawnień Prokuratora Generalnego, również w odniesieniu do polityki kadrowej, stwarza poważne zagrożenie dla niezależności prokuratorów. Projekt nie stwarza przy tym żadnego skutecznego mechanizmu ochrony przed próbami wywierania wpływu na prokuratora przez prokuratora przełożonego.Projektowane zmiany organizacyjne w prokuraturze mogą w niedostateczny sposób zagwarantować prawa stron postępowań karnych oraz rzetelność tych postępowań.
 • Opinia
  Opinia Biura Analiz Sejmowych
  Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Prokuratury
  Określone w projekcie zmiany wpłyną na ograniczenie niezależności prokuratorów. W szczególności krytycznie należy ocenić zniesienie kadencyjności prokuratorów funkcyjnych, odstąpienie od obligatoryjnych konkursów na wolne stanowiska prokuratorskie, możliwość awansu niezależnie od staży pracy i doświadczenie.
 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą funkcja Prokuratura Generalnego i Ministra Sprawiedliwości będzie pełniona przez tą samą osobę wpłynie niekorzystnie na sprawność i niezależność prokuratury. Powinno się wzmocnić niezależność prokuratury i wprowadzić rozwiązania chroniące prokuratorów przed naciskami politycznymi. W kwestii udostępniania informacji z prowadzonych postępowań mediom powinno uwzględniać się stanowisko prokuratora prowadzącego daną sprawę (w projekcie decyduje o tym prokurator generalny).
 • Opinia
  Opinia Prokuratora Generalnego
  W świetle rozwiązań zaproponowanych w projekcie prokuratorzy będą w pełni zależni od władzy wykonawczej przy podejmowaniu decyzji w konkretnych sprawach, co jest sprzeczne ze standardami międzynarodowymi. Uprawnienia kontrolne nad działalnością prokuratorów powinien mieć wyłącznie sąd. Wątpliwości budzi upoważnienie do przekazywania informacji z prowadzonych postępowań "innym osobom" bez dookreślenia statusu tych osób ani bez zgody prokuratora prowadzące daną sprawę.
 • Opinia
  Dodatkowe uwagi Prokuratora Generalnego
  Zgodnie z projektem Prokurator Generalny będzie uprawniony do wydawania poleceń dotyczących czynności procesowej w każdej sprawie. Obniżono kryteria dotyczące Prokuratora Generalnego - będzie mniej przygotowany merytorycznie niż podlegli mu prokuratorzy. Wątpliwości budzi również zasada jawności oświadczeń majątkowych prokuratorów.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
  Brak jest wystarczających powodów przemawiających za ponownym połączeniem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Podporządkowanie prokuratury Ministrowi Sprawiedliwości z jednoczesnym wyposażeniem go w szereg instrumentów o charakterze nadzorczym niekorzystnie wpłynie na niezależność prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze. Zbyt szeroko ujęto zakres podmiotów, którym mogą być przekazywane informacje dotyczące konkretnych spraw prowadzonych przez prokuraturę.