Ochrona środowiska

9 grudnia 2019 r.

Apel 40 ponad organizacji społecznych do premierów o neutralność klimatyczną

Zobacz

25 czerwca 2019 r.

Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Zobacz

5 listopada 2018 r.

Poza kontrolą, analiza systemu kontroli palenisk domowych

Zobacz

17 kwietnia 2018 r.

Puszcza Białowieska – raport z Dewastacji, Fundacja Dzika Polska

Zobacz

9 lutego 2017 r.

Skarga do Komisji Europejskiej w związku z niespełnieniem prawa unijnego w zakresie ponadnormatywnych stężeń B(A)P w Polsce

Zobacz

25 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Zobacz

16 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Zobacz

16 listopada 2016 r.

Apel organizacji pozarządowych do Ministra Środowiska w sprawie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10

Zobacz

14 listopada 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

14 listopada 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska (druk sejmowy 1127)

Zobacz

14 listopada 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zobacz