Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Czym jest spółka jawna? Poznaj tą formę działalności

Biznes Data publikacji - 17 maja, 2024 Autor - Redakcja obserwatoriumdemokracji.pl
Czym jest spółka jawna?

Spółka jawna jest jednym z podstawowych i powszechnie wykorzystywanych typów spółek w środowisku biznesowym w Polsce. Stanowi atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej dla wielu przedsiębiorców. Jakie są jej charakterystyczne cechy, a jakie obowiązki spoczywają na wspólnikach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

co to jest spółka jawna?

Spółka jawna to jedna z form spółek osobowych uregulowana w polskim Kodeksie spółek handlowych. Jest to przedsiębiorstwo, które nie posiada osobowości prawnej, a jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie i bez ograniczeń. Cechą charakterystyczną spółki jawnej jest obligatorność używania w jej nazwie przynajmniej jednego nazwiska wspólnika oraz oznaczenia „spółka jawna” lub skrótu „sp.j.”.

Rejestracja spółki jawnej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Aby założyć spółkę jawną, konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie pisemnej, która określa zasady jej funkcjonowania, prawa i obowiązki wspólników oraz sposób podziału zysków i strat. Umowa taka powinna zawierać m.in. nazwę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, wkłady wspólników oraz zasady reprezentacji.

jakie są cechy spółki jawnej?

Spółka jawna charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami, które odróżniają ją od innych form działalności gospodarczej. Oto najważniejsze z nich:

 • Brak osobowości prawnej: Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie jest podmiotem niezależnym od swoich wspólników. Mimo to, jako jednostka organizacyjna może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz być stroną w postępowaniach sądowych.
 • Odpowiedzialność wspólników: Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Jest to odpowiedzialność nieograniczona, co oznacza, że w przypadku bankructwa spółki, wierzyciele mogą sięgać do majątku osobistego wspólników.
 • Poprzedzenie nazwą wspólnika: W nazwie spółki jawnej musi znajdować się przynajmniej jedno nazwisko wspólnika oraz oznaczenie „spółka jawna” lub „sp.j.”. Jest to istotne z punktu widzenia identyfikacji i odpowiedzialności wspólników.
 • Elastyczność struktury: Struktura spółki jawnej jest stosunkowo elastyczna, co pozwala na dostosowanie jej zasad funkcjonowania do potrzeb i oczekiwań wspólników. Możliwe jest modyfikowanie umowy spółki oraz wprowadzanie aneksów w zależności od zmieniających się okoliczności.
 • Podział zysków i strat: Zyski i straty spółki jawnej są podzielone pomiędzy wspólników zgodnie z zapisami w umowie spółki. Jeśli umowa nie precyzuje takich zasad, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, które zakładają równy podział zysków i strat.
 • Rejestracja w KRS: Rejestracja spółki jawnej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nadaje jej formalny status i pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej.

jakie są obowiązki wspólników spółki jawnej?

Wspólnicy spółki jawnej mają szereg obowiązków, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i zarządzania spółką. Oto najważniejsze z nich:

 • Wkłady do spółki: Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów, które mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Wkłady te stanowią majątek spółki i są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Umowa spółki powinna precyzować rodzaj i wartość wkładów każdego wspólnika.
 • Reprezentacja spółki: Wspólnicy mają prawo i obowiązek reprezentować spółkę na zewnątrz. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy wspólnik może samodzielnie reprezentować spółkę w sprawach związanych z jej prowadzeniem. Może to dotyczyć zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz reprezentowania spółki przed sądami i organami administracji.
 • Prowadzenie spraw spółki: Wspólnicy są również zobowiązani do prowadzenia spraw spółki. Obejmuje to podejmowanie decyzji dotyczących jej działalności, zarządzanie majątkiem spółki, a także nadzór nad pracą innych wspólników i pracowników.
 • Podział zysków i strat: Zyski i straty spółki jawnej są dzielone pomiędzy wspólników według zasad określonych w umowie spółki. Jeśli umowa nie precyzuje tych zasad, zyski i straty są dzielone równo. Wspólnicy mają obowiązek uczestniczyć w podziale zysków oraz pokrywać straty spółki w proporcji odpowiadającej ich udziałom.
 • Zgłaszanie zmian do KRS: Wszelkie zmiany w strukturze spółki jawnej, takie jak zmiana składu osobowego wspólników, zmiana siedziby, czy zmiany w umowie spółki, muszą zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek zgłaszania zmian spoczywa na wspólnikach lub osobach odpowiedzialnych za reprezentację spółki.
 • Zachowanie lojalności: Na wspólnikach spółki jawnej ciąży obowiązek lojalności wobec spółki i pozostałych wspólników. Oznacza to, że nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec spółki ani działać na jej szkodę.

Redakcja obserwatoriumdemokracji.pl

Redakcja Obserwatorium Demokracji to zespół doświadczonych dziennikarzy, analityków i ekspertów z różnych dziedzin, którzy z pasją i zaangażowaniem dostarczają rzetelne informacje oraz fachowe analizy. Nasi redaktorzy posiadają bogate doświadczenie w obszarach biznesu, marketingu, finansów i prawa, co pozwala na tworzenie treści o wysokiej wartości merytorycznej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?