Projekt zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

Projekt wprowadza zmiany m.in. w zakresie:

1) zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na powoływanie prezesów oraz wiceprezesów sądów;

2) wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów;

3) składania i publikowania oświadczeń majątkowych sędziów;

4) wprowadzenia możliwości delegacji sędziego także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP;

5) zmiany systemu oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego;

 

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Projekt obniża wiek emerytalny sędziów, pozwala Ministrowi Sprawiedliwości na odwołanie wszystkich prezesów sądów z zajmowanych stanowisk, a następnie arbitralne powołanie nowych prezesów bez potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z sędziami danego sądu.

  Łącznie z poprzednimi zmianami w sądach, ustawodawca niebezpiecznie przybliża sądy do władzy wykonawczej.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
  Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektów ustaw dotyczących sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

  Zamiast podjęcia dyskusji o potrzebie i kierunku reformy sądownictwa, przedstawione propozycje ograniczają się niemal wyłącznie do umożliwienia zmian kadrowych, służących podporządkowaniu sądów politykom.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Adwokackiej
  Przedstawione w projekcie poselskim propozycje zmian normatywnych należy ocenić jednoznacznie negatywnie.

  Całościowa analiza projektu prowadzi do uznania go za naruszającego fundamentalne zasady konstytucyjne, których celem jest zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów ją sprawujących.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej
  Poważne zastrzeżenia budzi przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa jednoosobowego, arbitralnego powoływania i odwoływania prezesów sądów wszystkich szczebli bez jakiegokolwiek wpływu na te decyzje samorządu sędziowskiego.

  Projektowana nowelizacja wyposaża również Ministra Sprawiedliwości w prawo odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów po zasięgnięciu niewiążącej opinii KRS.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Projekt ustawy zmienia diametralnie model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów zakładając stworzenie "jednowładztwa" Ministra Sprawiedliwości w tym zakresie.

  Uchwalenie projektowanej uchwały powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami ze środowiskiem sędziowskim. Przyczyniłoby się do lepszego zdiagnozowania problemów wymiaru sprawiedliwości oraz stwarzało lepsze możliwości dyskusji i wymiany argumentów.

  Pełen tekst opinii poniżej.