Projekt zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

  • Opinia
    Opinia Amnesty International w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów
    Przyjęte oraz projektowane zmiany są niezgodne z prawem i standardami międzynarodowymi. Skutkiem naruszenia prawa do sądu może być także zainicjowanie postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

    Pełen tekst opinii poniżej.
  • Stanowisko
    Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Podsumowując powyżej dokonane ustalenia, należy stwierdzić, że obydwa poddane analizie projekty zawierają wiele przepisów albo explicite niekonstytucyjnych, albo budzących poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją.

    Nowe rozwiązania doprowadzą do upolitycznienia organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
  • Stanowisko
    Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego
    Zdaniem ekspertów proponowane zmiany zmierzają do faktycznego podporządkowania sądów powszechnych władzy politycznej.

    Głównym celem projektu jest ustanowienie systemu, w którym Minister Sprawiedliwości uzyskuje arbitralne uprawnienia powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych.

    Projekt wyłącza jakiekolwiek mechanizmy kontroli decyzji personalnych Ministra Sprawiedliwości, pozbawiając środowisko sędziowskie możliwości wpływu na obsadę kierownictwa sądów.
  • Opinia
    Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
    Projekt obniża wiek emerytalny sędziów, pozwala Ministrowi Sprawiedliwości na odwołanie wszystkich prezesów sądów z zajmowanych stanowisk, a następnie arbitralne powołanie nowych prezesów bez potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z sędziami danego sądu.

    Łącznie z poprzednimi zmianami w sądach, ustawodawca niebezpiecznie przybliża sądy do władzy wykonawczej.

    Pełen tekst opinii poniżej.
  • Stanowisko
    Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
    Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektów ustaw dotyczących sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

    Zamiast podjęcia dyskusji o potrzebie i kierunku reformy sądownictwa, przedstawione propozycje ograniczają się niemal wyłącznie do umożliwienia zmian kadrowych, służących podporządkowaniu sądów politykom.

    Pełen tekst stanowiska poniżej.
  • Opinia
    Opinia Krajowej Rady Adwokackiej
    Przedstawione w projekcie poselskim propozycje zmian normatywnych należy ocenić jednoznacznie negatywnie.

    Całościowa analiza projektu prowadzi do uznania go za naruszającego fundamentalne zasady konstytucyjne, których celem jest zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów ją sprawujących.

    Pełen tekst opinii poniżej.
  • Stanowisko
    Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej
    Poważne zastrzeżenia budzi przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa jednoosobowego, arbitralnego powoływania i odwoływania prezesów sądów wszystkich szczebli bez jakiegokolwiek wpływu na te decyzje samorządu sędziowskiego.

    Projektowana nowelizacja wyposaża również Ministra Sprawiedliwości w prawo odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów po zasięgnięciu niewiążącej opinii KRS.

    Pełen tekst stanowiska poniżej.
  • Opinia
    Opinia Sądu Najwyższego
    Projekt ustawy zmienia diametralnie model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów zakładając stworzenie "jednowładztwa" Ministra Sprawiedliwości w tym zakresie.

    Uchwalenie projektowanej uchwały powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami ze środowiskiem sędziowskim. Przyczyniłoby się do lepszego zdiagnozowania problemów wymiaru sprawiedliwości oraz stwarzało lepsze możliwości dyskusji i wymiany argumentów.

    Pełen tekst opinii poniżej.