Ochrona środowiska

16 grudnia 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Zobacz

16 listopada 2016 r.

Apel organizacji pozarządowych do Ministra Środowiska w sprawie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10

Zobacz

14 listopada 2016 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Zobacz

14 listopada 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska (druk sejmowy 1127)

Zobacz

14 listopada 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zobacz