Polecamy

Nowy program Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - Repozytorium

Powstało repozytorium, w którym zbierane są przykłady naruszenia dobrych relacji na linii rząd–organizacje pozarządowych, w szczególności dotyczące konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa i programów współpracy.

przejdź do strony

monitoringkandydatow.org.pl

Monitoring procesu wyborów osób na najwyższe urzędy państwowe powoływanych przez przedstawicieli organów wybieranych w wyborach bezpośrednich (Sejm, Senat, Prezydent).

przejdź do strony

Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce

Przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej dnia 22 lipca 2016 r. są sprzeczne z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 i 9 grudnia 2015 r. i z opinią Komisji Weneckiej, a także budzą poważne obawy co do poszanowania zasady praworządności.

przejdź do strony

The Rule of Law Checklist (document w języku angielskim)

Dokument opracowany przez Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisję Wenecką).

przejdź do strony

Obywatelskie wysłuchanie publiczne ws. projektu ustawy antyterrorystycznej

Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłosiły swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom.

przejdź do strony

Strona internetowa Obserwator prowadzona przez Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce, w którym pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz prawnicy mogą zamieszczać swoje opinie, skierowane do szerszego niż tylko prawnicy, grona odbiorców, stanowiące oceny prawne co do tworzonych zmian legislacyjnych.

przejdź do strony

Animacja przygotowana przez Gazetę Wyborczą dotycząca Komisji Weneckiej

Mówi o tym, czym jest Komisja Wenecka, kto w niej zasiada, w sprawie jakich krajów wydawała do tej pory opinie i jakie przyniosły skutki.

przejdź do strony

Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Strona prezentująca wyniki prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka obserwacji stanowienia prawa w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Na stronie znaleźć można opinie, ekspertyzy i stanowiska ekspertów Fundacji analizujące akty prawne i projekty ustaw, szczególnie pod kątem ich konsekwencji dla ochrony praw i wolności człowieka.

przejdź do strony

informacjapubliczna.org

Portal Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej prowadzony przez Sieć Watchdog Polska, gromadzi wiedzę i doświadczenia dotyczące możliwości korzystania z prawa do informacji. Na portalu dowiedzieć się można, jak korzystać z procedur ustawy o dostępie do informacji publicznej, śledzić proces legislacyjny, zbierać dane publiczne, wyciągać wnioski i formułować opinie oparte na faktach.

przejdź do strony

Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu

Strona koalicji organizacji pozarządowych działających na rzecz przystąpienia Polski do międzynarodowej inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów. Na stronie znaleźć można analizy, stanowiska i raporty oceniające realizację przez rząd standardów dobrego rządzenia: dostępu do informacji publicznej, otwartych danych, udziału obywateli w procesach konsultacyjnych, prowadzenia efektywnej polityki antykorupcyjnej oraz wykorzystania nowych technologii do zwiększenia jawności i odpowiedzialności rządzących.

przejdź do strony

MamPrawoWiedziec.pl

Serwis prowadzony przez Stowarzyszenie 61 (nazwa stowarzyszenia nawiązuje do 61 artykułu Konstytucji mówiącego, że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”), które monitoruje prace posłów, senatorów, prezydenta RP i prezydentów miast oraz europosłów. W serwisie prezentowane są sylwetki osób pełniących funkcje publiczne: dane o ich poglądach, doświadczeniu zawodowym i społecznym, aktywności i stanie majątku. W okresie przedwyborczym serwis przedstawia sylwetki kandydatów na te funkcje, umożliwiając wyborcom dokonanie świadomego wyboru opartego o zebrane informacje o kandydatach.

przejdź do strony

Obywatelskie Forum Legislacji

Działające przy programie Fundacji im. Stefana Batorego Obywatelskie Forum Legislacji, grupujące przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości prawa i procesu jego tworzenia, zajmuje się monitorowaniem sposobu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości i przestrzegania standardów konsultacji społecznych. Wnioski z obserwacji sposobu stanowienia wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w raportach kwartalnych.

przejdź do strony

watchdogportal.pl

Portal poświęcony działalności strażniczej (z ang.„watchdog”) prowadzony przez stowarzyszenie Sieć Watchdog Polska. Na portalu znaleźć można informacje o organizacjach prowadzących działania strażnicze w kilkudziesięciu obszarach: od stanowienia prawa po zdrowie, ochronę prywatności, edukacje, prawa dziecka. Na portalu znaleźć można bogatą bazę inicjatyw strażniczych, zestaw dobrych praktyk i udanych projektów, a także instrukcje, jak zacząć własną aktywność w tej sferze.

przejdź do strony